Client

MARON JEWELRY
Year
2021
Services
VR Production
Commercial

MARON JEWELRY, SMI Project

Maron Jewelry ภายใต้การดำเนินการของบริษัท แอล เอ็ม ดี อาร์ จำกัด เน้นการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเครื่องประดับ มีวางจำหน่ายสินค้าอยู่ตามห้างสรรพสินค้า และช่องทางออนไลน์ เจ้าของธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรมอัญมณีมานาน จนทำให้รุ่นลูกนำมาต่อยอดเป็นแบรนด์เครื่องประดับ MARON ที่เต็มไปด้วยความพิถีพีถัน ผ่านดีไซน์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของหญิงสาว สดใส มีเสน่ห์ และน่าค้นหา มีบริการสลักชื่อพิเศษในเครื่องประดับ ทำให้แต่ละชิ้นมีคุณค่ามากขึ้น

ปัจจุบันทางแบรนด์มีสถานที่แสดงสินค้าอยู่ที่สยาม เซ็นเตอร์ ซึ่งด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ลูกค้ามาเดินห้างน้อยลงมาก รวมถึงลูกค้าต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาเมืองไทยได้ และที่ผ่านมาทางแบรนด์มีการเน้นออกงานอีเว้นท์แสดงสินค้ามากขึ้น แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้งานอีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถจัดงานได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท จึงมีความต้องการนำเสนอสินค้าด้วยร้านค้าเสมือนจริง Virtual Shop เพื่อเพิ่มยอดขายจากเดิม หลังจากมีการปรับกลยุทธ์จากออฟไลน์มาสู่การขายแบบออนไลน์

No items found.